Výklad pojmů v ZÍSKEJ

Služby sdílení fondů zahrnují zejména:
● meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby,
● reprografické služby ve formě tištěné kopie,
● elektronické dodávání dokumentů.

Poskytování těchto služeb upravuje Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Podmínky pro každou ze služeb se různí a jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ (dále jen "Smlouva").

ZÍSKEJ je služba otevřená pro další instituce, které se přihlásí k záměrům a cílům uvedeným ve Smlouvě a v Provozním řádu ZÍSKEJ. Je koncipována jako systém pro DDS.

Ceník ZÍSKEJ specifikuje standardní ceny za jednotlivé služby. Tím není dotčeno právo Partnera stanovit ceny za svoje služby odchylně. Ceník ZÍSKEJ je trvale vystaven na www.techlib.cz.

Servisní centrum ZÍSKEJ (SC ZÍSKEJ) je integrální součást NTK, je administrátorem a provozovatelem služby ZÍSKEJ. Jakýkoliv závazek či pohledávka SC ZÍSKEJ, uvedené ve Smlouvě, je ve skutečnosti závazkem či pohledávkou NTK.

Provozní řád ZÍSKEJ podrobněji specifikuje činnosti jednotlivých účastníků procesu sdílení fondu. Provozní řád ZÍSKEJ je trvale vystaven na www.techlib.cz.

Spolupracující instituce je právnická osoba, která se zapojí do provozu služby ZÍSKEJ. Dle formy spolupráce je v pozici Partnera či Klienta.

Partner je ve vztahu k ZÍSKEJ dodavatelem služeb (dožádanou knihovnou) a zároveň odběratelem (žádající knihovnou).

Klient je ve vztahu k ZÍSKEJ pouze odběratelem služeb (žádající knihovnou).

Profil správce je heslem chráněný přístup do služby ZÍSKEJ, který umožňuje Spolupracující instituci, aby spravovala svůj profil.

Správce je odpovědná osoba Spolupracující instituce, která má přístup do Profilu správce.

Čtenář je zákazník Spolupracující instituce a koncový uživatel služby ZÍSKEJ; podle druhu služby to může být jen fyzická, nebo i právnická osoba. 

Uživatelské konto je chráněný prostor na zabezpečeném serveru NTK vybavený systémem autentizace přístupu zřízený na základě smlouvy mezi Čtenářem a NTK. Uživatelské konto umožňuje Čtenáři komunikovat s NTK, objednávat i přijímat služby, zejména elektronického dodání dokumentu, a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako předplatné na služby.

Integrovaná knihovna je souhrn informačních fondů, služeb a technologií společnosti TECH, kterou tvoří společníci NTK, VŠCHT Praha a ÚOCHB AV ČR; pro všechny uživatele integrovaná knihovna vystupuje jako jediná knihovna.

Finanční konto je na základě Smlouvy zřízeno Spolupracující instituci a provozováno na zabezpečeném serveru NTK. Finanční konto umožňuje Spolupracující instituci hradit i přijímat poplatky za služby ZÍSKEJ.

Účtovací období je zpravidla rok, při větším objemu služeb může být na přání Spolupracující instituce čtvrtletí. 

 

V procesu dodávání dokumentů ve službě ZÍSKEJ jsou Spolupracující instituce:

Žádající knihovna - pro svého Čtenáře žádá o dodání dokumentu (Partner, Klient).

Dožádaná knihovna - je pověřena vyřízením Požadavku (Partner).

 

Objednávka je do ZÍSKEJ zadána Žádající knihovnou k zajištění dokumentu nebo jeho části pro svého Čtenáře.

Požadavek zadává ZÍSKEJ Dožádané knihovně.